Wersja dla osób niedowidzących

Winda równych szans 2

Projekt pn. „WINDA RÓWNYCH SZANS 2”
współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
 
Projekt jest kompleksowym programem wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z różnym stopniem niepełnosprawności, w tym ze sprzężeniami. Kompleksowość polega na zastosowaniu szerokiego wachlarza wsparcia i gamy różnych form terapeutycznych umożliwiających adekwatną pomoc w oparciu o rzetelną analizę potrzeb. Projekt zakłada objęcie wsparciem dzieci powyżej 7 r.ż realizujących obowiązek szkolny w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno – Wychowawczym w Miliczu, dorosłych osób niepełnosprawnych z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Miliczu, młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością objętych opieką w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miliczu, osoby powyżej 16 r.ż. zamieszkujące Mieszkanie treningowe w Krośnicach. 
 
Oferowane w ramach projektu wsparcie dotyczy trzech poziomów funkcjonowania.
 
Pierwszy poziom to typowe usprawnianie oparte na terapii prowadzonej w formach grupowych i indywidualnych. Rezultatem ma tu być poprawa funkcjonowania w poszczególnych sferach rozwojowych, bądź w przypadkach trudniejszych powstrzymanie regresu.
 
Uzupełnieniem poprzedniego poziomu  jest w dużym skrócie usprawnianie społeczne beneficjentów poprzez usamodzielnianie w funkcjonowaniu codziennym, uświadomienie możliwości korzystania z wszystkiego, co daje życie w społeczeństwie, z rozwijaniem pasji włącznie. 
 
Trzecim poziomem  jest przystosowanie do życia poza domem rodzinnym, zupełnie samodzielnego lub w tzw. mieszkalnictwie wspomaganym poprzez trening życia w Mieszkaniu treningowym. Ta forma wsparcia ma służyć nabywaniu podstawowych umiejętności praktycznych niezbędnych do życia na własną rękę (utrzymywanie porządku, dbanie o higienę, przygotowywanie posiłków, obsługa sprzętów domowych), oraz tzw. umiejętności wyższego poziomu jak planowanie wydatków, zagospodarowywanie wolnego czasu,
dbanie o miejsce zamieszkania. 
 
Warunki rekrutacji do projektu:
 
Projekt jest w znacznej mierze kontynuacją wcześniej podejmowanych ciągłych i kompleksowych działań, stąd też większość beneficjentów jest już ustalona, a ich potrzeby precyzyjnie zdiagnozowane.
 
Termin realizacji projektu: od 01 kwietnia 2017 r do 31.03.2019 r
 

8. Rehabilitacja funkcjonalna
13.07.2017

W zależności od jednostki chorobowej i rodzaju niepełnosprawności dobierany jest odpowiedni zestaw zabiegów i ćwiczeń, które mają na celu zwiększenie ruchomości w stawach, poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej, wzmocnienie mięśni osłabionych, naukę radzenia sobie w czynnościach dnia codziennego, poprawę funkcjonowania układu sercowo – naczyniowego, rozciągnięcie w miarę możliwości przykurczów, rozluźnienie mięśni nadmiernie napiętych, poprawę funkcjonowania układu oddechowego, podtrzymanie możliwie jak najdłużej aktualnej sprawności fizycznej, mobilizację, w miarę możliwości do jak największej samodzielności (poruszanie się na wózku, spożywanie posiłków, itp, zwiększenie koncentracji i uwagi podczas zajęć i aktywniejszy w nich udział.
 

więcej »


9. Weekendowe zajęcia świetlicowe
13.07.2017

Aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych, integracja z lokalną społecznością oraz poszerzanie horyzontów poznawczych poprzez zwiedzanie ciekawych miejsc w Polsce. Pierwszy aspekt dotyczy rozwijania praktycznych umiejętności przydatnych w życiu codziennym (np. przygotowanie posiłku, higiena osobista, umiejętność obsługi komputera, telefonu i innych urządzeń audio-video, itp.),drugi obejmuje zdolność do funkcjonowania w lokalnej społeczności czyli umiejętność poruszania się w prostych sytuacjach społecznych oraz trzeci aspekt, mający na celu rozwijanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu.

więcej »


10. Zajęcia na basenie dla dzieci i młodzieży
13.07.2017

Prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę na krytej pływalni „Milicka fala” 2 razy w tygodniu. Dzieci poznają zasady zachowania bezpieczeństwa na terenie basenu i samodzielnie przygotowują się do wejścia do wody. W trakcie zajęć używane są sprzęty takie jak: makarony, deski, kamizelki oraz zabawki do nauki nurkowania, piłki czy koła. Nauka pływania jest przeplatana różnymi zabawami oraz ćwiczeniami relaksacyjnymi które pozwalają na wyciszenie organizmu.
 

więcej »


11. Mieszkanie treningowe
13.07.2017

Ta forma wsparcia to praca nad uzyskaniem maksymalnej samodzielności i niezależności beneficjentów od rodziny, przystosowaniem do życia poza domem rodzinnym oraz utrwalaniem umiejętności nabytych w trakcie wcześniejszego pobytu w mieszkaniu. Działania dotyczą szeroko rozumianej samodzielności w różnych sferach życia podzielonych na cztery etapy: 
 

więcej »


12 Terapia dźwiękiem
13.07.2017

Wykorzystanie dźwięku mis, gongów i dzwonków w pracy z osobami nadpobudliwymi, nerwowymi, z porażeniem mózgowym w celu: profilaktycznym, wzmacniającym, regenerującym, detoksykującym, oczyszczającym w sferze aury, mobilizującym organizm do samoleczenia, harmonizującym komórki ciała.
 

więcej »


13. Biofeedback
13.07.2017

Terapia oparta na treningu mózgu, który składa się z szeregu sesji treningowych. Stosując EEG Biofeedback możemy polepszyć bioelektryczną czynność mózgu. Dzięki informacji zwrotnej trenujący może nauczyć się świadomie zmieniać wzorce funkcjonowania mózgu. Zasada działania EEG Biofeedback polega na komputerowej analizie zapisu EEG trenującego, podłączonego poprzez elektrody do systemu. Trenujący kontroluje przebieg wideogry poprzez swoje myśli i zachowanie. Podczas treningu terapeuta dostraja pożądane parametry fal mózgowych tak, aby zastymulować powstawanie nowych korzystnych wzorców lub hamować te niewłaściwe. Terapia biofeedback pomaga uzyskać lepsze wyniki w edukacji, zwiększyć potencjał umysłowy. Stanowi także ważny element w przyśpieszaniu efektów innych terapii.
 

więcej »


14. Grupa wsparcia
13.07.2017

Comiesięczne spotkania grupowe dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Uczestnicy biorą udział w zajęciach psychoedukacyjnych, warsztatach prowadzonych przez terapeutę, zapoznają się ze sposobami radzenia sobie z wypaleniem, zasadami bycia dobrym opiekunem oraz potrzebami osób niepełnosprawnych. Celem grupy jest otrzymanie wsparcia, wzmocnienia w procesie towarzyszenia bliskim osobom niepełnosprawnym, radzenie sobie z codziennymi trudnościami, dbanie o siebie i własne zdrowie psychiczne i fizyczne. Podczas gdy rodzice lub opiekunowie osób niepełnosprawnych przepracowują z terapeutą swoje problemy, beneficjenci uczestniczą w zajęciach integracyjnych prowadzonych przez opiekunów.
 

więcej »


15. Edukacja seksualna
13.07.2017

Wyposażenie w wiedzę na temat budowy i funkcjonowania ciała, budowanie poczucia bezpieczeństwa - poprzez naukę przewidywania kolejnych etapów rozwoju własnego, wspomaganie rozwoju seksualnego, zapobieganie powstawaniu zaburzeń seksualnych u osób z niepełnosprawnością sprzężoną, minimalizowanie ryzyka zostania ofiarą lub sprawcą wykorzystania seksualnego, wyposażenie młodzieży w umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb seksualnych oraz zaspokajania ich w sposób aprobowany społecznie, rozwijanie kompetencji społecznych umożliwiających nawiązywanie i podtrzymywanie relacji partnerskich, poprawę samooceny, satysfakcji z życia osobistego a tym samym wzrost samodzielności i aktywności.

więcej »


16. Integracja sensoryczna
13.07.2017

Terapia integracji sensorycznej polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Terapia ma charakter zabawy ruchowej, podczas której dostarczane są beneficjentowi bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z diagnozy) i odbywa się w sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji.
 

więcej »


17. Terapia usprawniania mowy i jedzenia
13.07.2017

Terapia ta ma za zadanie: poszerzanie zasobu słownictwa biernego i czynnego w powiązaniu z tematyką odbywanych zajęć w grupach terapeutycznych, w przypadku mowy czynnej wyrabianie nawyku operowania pełnymi zdaniami, eliminowanie operowania monosylabami, budowanie wypowiedzi poprawnych językowo pod względem gramatycznym, stylistycznym, dostarczenie wiedzy o otaczającym świecie będącym wzmocnieniem poczucia bezpieczeństwa i eliminującym poczucie niepewności i zagrożenia, które wynikają z niewiedzy.
 

więcej »

« 1 2 3 »
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA