Wersja dla osób niedowidzących

bank żywności

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 
Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.
 
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.
 
Jak skorzystać ze wsparcia Programu?
Osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.  1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania.
Osoby, które nie mogą udać się do ośrodka pomocy społecznej mogą złożyć stosowne oświadczenia w sekretariacie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci I Osób Niepełnosprawnych, która w ich imieniu przekaże je do właściwego OPS i uzyska potwierdzenie zakwalifikowania do przyznania pomocy.MSPDiON może samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne.
 
 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności we Wrocławiu do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa dolnośląskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.     Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.     Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
  1. groszek z marchewką 4 kg,
  2. fasola biała 4 kg,
  3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
  4. buraczki wiórki 1,05 kg,
  5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
  6. makaron jajeczny 4,5 kg,      
  7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  8. ryż biały 4 kg,
  9. kasza gryczana 2 kg,
  10. herbatniki maślane 0,6 kg,
  11. mleko UHT 7 l,
  12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
  14. szynka drobiowa 3 kg,
  15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  18. cukier biały 4 kg,
  19. olej rzepakowy 4 l, 
  20. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
  21. miód wielokwiatowy 0,4 kg; 
 3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzesz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 
 
 
 

Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017

 
Dostawy  z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się 16.09.2016 i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera). Dystrybucja z magazynu MSPDiON  przy ul. Kopernika 20 odbywa się  w  przeważnie w drugiej połowie miesiąca w godz. od.8.00  - 13.30 w dni robocze ( osoby odbierające same osobiście dowiadują się o terminie odbioru).
 
PACZKI I POSIŁKI
MSPDiON nie pobiera od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani nie uzależnia wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz MSPDiON
 
ZESTAW ŻYWNOŚCI NA OSOBĘ NA CAŁY PODPROGRAM 2016
 • makaron jajeczny – 5 kg, 
 • ryż biały – 5 kg,
 • herbatniki – 2 kg,
 • mleko UHT – 9 l,
 • groszek z marchewką – 3,20 kg,
 • fasola biała – 3,20 kg,
 • koncentrat pomidorowy – 1,28 kg,
 • powidła śliwkowe – 1,20 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg,
 • filet z makreli w oleju – 1,36 kg
 • szynka drobiowa – 2,70 kg,
 • cukier biały – 4 kg,
 • olej rzepakowy – 4 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,40 kg, 
 • szynka wieprzowa – 0,3 kg
 • pasztet wieprzowy – 0,16 kg
 
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
 
MSPDiON będzie realizował działania towarzyszące takie jak:
 - grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
 - pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej)
 - wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Bank Żywności we Wrocławiu na rzecz podopiecznych MSPDiON, przy współpracy z OPL i OPS będzie realizował działania, takie jak:
 - warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych)
 - warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)
 - warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach).
 

POBIERZ

Plakat dot. finansowania                    Informacja dot. kwalifikowalności    
 
 
 
PODPROGRAM 2017 – efekty
 
1. We   współpracy   z   Bankiem   Żywności   we   Wrocławiu   realizowaliśmy
Program   Operacyjny   Pomoc   Żywnościowa   Podprogram   2017
współfinasowany   z   Europejskiego   Funduszu   Pomocy   Najbardziej
Potrzebującym,   którego   celem   było    zapewnienie   najuboższym
mieszkańcom   Polski   pomocy   żywnościowej   oraz   uczestnictwa   w
działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017
– czerwiec 2018 .
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat
pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe); 
 skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy,
ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 mięsne   (szynka   drobiowa,   szynka   wieprzowa   mielona,   pasztet
wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy), 
 tłuszcze (olej rzepakowy),
 dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
3. Pomoc żywnościowa trafiła do 155 osób znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej z terenu województwa dolnośląskiego. 
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
o  7,2  tony żywności;
o  988  paczek żywnościowych;
o   posiłków;
5.   W   ramach   Podprogramu   2017   realizowaliśmy   również   działania
towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej.
W   ramach   tych   działań   przeprowadziliśmy   łącznie     3     warsztaty
edukacyjne, w których wzięło udział 16 osób.
6. Rodzaje warsztatów:
• Ekonomiczne - 1 spotkanie dla 6  uczestników
• Żywieniowe -  1  spotkanie dla  10 uczestników
• Kulinarne – 1  spotkanie dla  10 uczestników
• Niemarnowanie żywności – 0  spotkań dla  0  uczestników
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA