Wersja dla osób niedowidzących

Winda równych szans 2

Projekt pn. „WINDA RÓWNYCH SZANS 2”
współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
 
Projekt jest kompleksowym programem wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych z różnym stopniem niepełnosprawności, w tym ze sprzężeniami. Kompleksowość polega na zastosowaniu szerokiego wachlarza wsparcia i gamy różnych form terapeutycznych umożliwiających adekwatną pomoc w oparciu o rzetelną analizę potrzeb. Projekt zakłada objęcie wsparciem dzieci powyżej 7 r.ż realizujących obowiązek szkolny w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno – Wychowawczym w Miliczu, dorosłych osób niepełnosprawnych z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Miliczu, młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością objętych opieką w Środowiskowym Domu Samopomocy w Miliczu, osoby powyżej 16 r.ż. zamieszkujące Mieszkanie treningowe w Krośnicach. 
 
Oferowane w ramach projektu wsparcie dotyczy trzech poziomów funkcjonowania.
 
Pierwszy poziom to typowe usprawnianie oparte na terapii prowadzonej w formach grupowych i indywidualnych. Rezultatem ma tu być poprawa funkcjonowania w poszczególnych sferach rozwojowych, bądź w przypadkach trudniejszych powstrzymanie regresu.
 
Uzupełnieniem poprzedniego poziomu  jest w dużym skrócie usprawnianie społeczne beneficjentów poprzez usamodzielnianie w funkcjonowaniu codziennym, uświadomienie możliwości korzystania z wszystkiego, co daje życie w społeczeństwie, z rozwijaniem pasji włącznie. 
 
Trzecim poziomem  jest przystosowanie do życia poza domem rodzinnym, zupełnie samodzielnego lub w tzw. mieszkalnictwie wspomaganym poprzez trening życia w Mieszkaniu treningowym. Ta forma wsparcia ma służyć nabywaniu podstawowych umiejętności praktycznych niezbędnych do życia na własną rękę (utrzymywanie porządku, dbanie o higienę, przygotowywanie posiłków, obsługa sprzętów domowych), oraz tzw. umiejętności wyższego poziomu jak planowanie wydatków, zagospodarowywanie wolnego czasu,
dbanie o miejsce zamieszkania. 
 
Warunki rekrutacji do projektu:
 
Projekt jest w znacznej mierze kontynuacją wcześniej podejmowanych ciągłych i kompleksowych działań, stąd też większość beneficjentów jest już ustalona, a ich potrzeby precyzyjnie zdiagnozowane.
 
Termin realizacji projektu: od 01 kwietnia 2017 r do 31.03.2019r  

Wycieczka do Palmiarni
25.11.2017

W sobotni poranek 25 listopada uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach zajęć świetlicowych z projektu  pn.: „Winda równych szans 2”.Wybrali się na wycieczkę do Poznańskiej Palmiarni, gdzie dowiedzieli się dużo ciekawych rzeczy o roślinności tropikalnej i nie tylko.

więcej »


1.Terapia zajęciowa
13.07.2017

Usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy, które mają wartość kształcącą, wychowawczą, a także rehabilitacyjną. Ma na celu głównie podnoszenie jakości życia, a przede wszystkim sprawności psycho fizycznej osób niepełnosprawnych. Działania te mają charakter ciągły i kompleksowy oraz stanowią proces terapeutyczny prowadzący do usprawniania i kompensacji zaburzeń funkcji spowodowanych różnorakimi schorzeniami i zaburzeniami rozwojowymi. W ramach tych działań odbywają się również zajęcia rekreacyjne (wycieczki, spacery, gry sportowe, wyjścia do kina i restauracji itp.), zajęcia plastyczne (wykorzystanie różnorodnych metod i form artystycznych wyrazu), terapia poprzez sztukę, gry i zabawy, biblioterapia, itp.

więcej »


2. Terapia logopedyczna
13.07.2017

Rozwijanie i doskonalenie mowy, wdrażanie do prawidłowych nawyków artykulacyjnych, korygowanie dysfunkcji w obrębie narządu żucia, połykania i oddychania, usprawnianie kompetencji językowych wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny.

więcej »


3. Terapia muzyką
13.07.2017

Wspomaganie poszczególnych sfer rozwoju poprzez: doskonalenie funkcji słuchowo-wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia umiejętności słuchania, stymulacja głosu i aktywizacja mowy, obniżenie napięcia mięśniowego, obniżenie napięcia psychoruchowego, wywołanie poczucia radości i sprawstwa, ćwiczenia umiejętności relaksacji.

więcej »


4. Terapia psychologiczna
13.07.2017

Zamierzony i systematyczny proces, którego celem jest usuwanie zaburzeń komunikacji nieprawidłowych procesów psychicznych i uzyskiwania lepszego przystosowania społecznego, polepszenie struktury osobowości i stymulacja możliwości rozwojowych. Celem sesji terapeutycznych jest nabywanie umiejętności radzenia sobie z lękiem, socjalizacja - umiejętności otwarcia się na innych, wzmacnianie pozytywnych zachowań, konstruktywne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, nabywanie motywacji do zdobywania nowych umiejętności.
 

więcej »


5. Terapia pedagogiczna
13.07.2017

Spowodowanie określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej, emocjonalno-motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności poprzez zespół oddziaływań terapeutycznych wspomagających rozwój zaburzonych funkcji i sfer rozwojowych. Kształtowanie tych cech osobowości i charakteru oraz dyspozycji i funkcji psychofizycznych, które wpływają na rozwój oraz pozwolą opanować podstawowe wiadomości i umiejętności. Cele terapii pedagogicznej powinny koncentrować się wokół zmian rozwojowych w zakresie sfery poznawczej oraz emocjonalno-społecznej i wyznaczone są dla każdej osoby indywidualnie, stosownie do potrzeb i możliwości.
 

więcej »


6. Hipoterapia
13.07.2017

Metoda rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która swoją specyfikację zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii jako „współterapeuta”. Celem terapii z koniem jest przywrócenie osobom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Dzięki hipoterapii następuje zmniejszenie zaburzeń równowagi, poprawa reakcji obronnych, zwiększenie możliwości lokomocyjnych, zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej oraz orientacji w schemacie ciała, zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności, rozwijanie samodzielności, zwiększenie poczucia własnej wartości.
 

więcej »


7. Dogoterapia
13.07.2017

Celem dogoterapii jest poprawa samopoczucia, podniesienie poczucia własnej wartości, identyfikowanie i wyrażenie emocji, obniżenie poziomu lęku, obniżenie wzmożonego napięcia mięśniowego, poprawa komunikacji, redukcja zmęczenia, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem, orientacji w schemacie ciała, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności, rozwijanie samodzielności, wprowadzenie w stan relaksu i wyciszenia.

więcej »


8. Rehabilitacja funkcjonalna
13.07.2017

W zależności od jednostki chorobowej i rodzaju niepełnosprawności dobierany jest odpowiedni zestaw zabiegów i ćwiczeń, które mają na celu zwiększenie ruchomości w stawach, poprawę koordynacji wzrokowo – ruchowej, wzmocnienie mięśni osłabionych, naukę radzenia sobie w czynnościach dnia codziennego, poprawę funkcjonowania układu sercowo – naczyniowego, rozciągnięcie w miarę możliwości przykurczów, rozluźnienie mięśni nadmiernie napiętych, poprawę funkcjonowania układu oddechowego, podtrzymanie możliwie jak najdłużej aktualnej sprawności fizycznej, mobilizację, w miarę możliwości do jak największej samodzielności (poruszanie się na wózku, spożywanie posiłków, itp, zwiększenie koncentracji i uwagi podczas zajęć i aktywniejszy w nich udział.
 

więcej »


9. Weekendowe zajęcia świetlicowe
13.07.2017

Aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych, integracja z lokalną społecznością oraz poszerzanie horyzontów poznawczych poprzez zwiedzanie ciekawych miejsc w Polsce. Pierwszy aspekt dotyczy rozwijania praktycznych umiejętności przydatnych w życiu codziennym (np. przygotowanie posiłku, higiena osobista, umiejętność obsługi komputera, telefonu i innych urządzeń audio-video, itp.),drugi obejmuje zdolność do funkcjonowania w lokalnej społeczności czyli umiejętność poruszania się w prostych sytuacjach społecznych oraz trzeci aspekt, mający na celu rozwijanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu.

więcej »

1 2 3 »
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA