Wersja dla osób niedowidzących

Idę do pracy

„Idę do pracy”  

aktywizacja zawodowa na otwartym rynku pracy

     Projekt "Idę do pracy" jest kontynuacją działalności zespołu trenerów pracy wspomaganej z lat 2008-2018, która skierowana jest na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami przy wykorzystaniu 5-etapowej metody wspomaganego zatrudnienia oraz pozyskanie nowych stanowisk pracy i docelowe zatrudnienie beneficjentów ostatecznych na otwartym rynku pracy. Do tej pory zespół trenerów pracy zatrudnił kilkadziesiąt osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 50 osób przy zastosowaniu metody zatrudnienia wspomaganego, zgodnej ze standardami europejskimi. 40 beneficjentów otrzyma wsparcie w zakresie kompetencji zawodowych, pracownicznych, społecznych i osobistych. Dodatkowo 10 osób zatrudnionych w latach 2008-2018 w ramach ZW zostanie objęta monitoringiem zatrudnienia. Conajmniej 20% beneficjentów znajdzie zatrudnienie.

W ramach realizacji projektu planowane jest wsparcie 40-osobowej grupy osób z niepełnosprawnościami w procesie aktywizacji zawodowej zgodne z metodą zatrudnienia wspomaganego, przygotowanie kandydatów do zatrudnienia pod kątem umiejętności pracownicznych pod kątem umiejętności pracowniczych, społecznych i zawodowych, które są niezbędne w doborze odpowiedniego stanowiska pracy, procedurze zatrudnienia oraz przebiegu zatrudnienia, czyli jego monitoringu. Każdy beneficjent będzie miał stworzony IPD, który będzie aktualizowany na bieżąco. Wsparciem trenerów pracy poprzez stały monitoring objęte zostanie także 10 osób zatrudnionych w latach 2008-2018 przy wykorzystaniu metody ZW.

Kolejnym krokiem jest aktywne pośrednictwo pracy, prowadzenie próbek pracy i indywidualnych zajęć praktycznych dla wszystkich beneficjentów, prowadzenie przez trenerów pracy wspomaganej grupy wsparcia dla osób zatrudnionych, a także dla osób niepełnosprawnych, które poszukują pracy. W ramach realizacji zadań projektu kontynuowane będą cykliczne szkolenia wewnętrzne dla zespołu trenerów, dzięki czemu zwiększy się zakres wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych jego członków.

Kontynuowana będzie współpraca z Polską Federacją Zatrudnienia Wspomaganego oraz z zaprzyjaźnionymi zespołami trenerów pracy działających na terenie Polski, w celu czerpania wzorców. Zespół trenerski zajmie się organizacją spotkań promujących wspomagane zatrudnienie wśród lokalnych pracodawców z województwa dolnośląskiego (powiat milicki, trzebnicki, oleśnicki), osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, do których kierowany jest program. Prowadzeniem stałej ewaluacji ilościowej i jakościowej programu będzie zajmował się koordynator projektu poprzez dokumentowanie przebiegu programu zgodnie z narzędziami wypracowanymi przez zespół trenerski.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Idę do pracy” prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Marcinem Folmerem bezpośrednio w biurze projektu (Milicz, ul. Osadnicza 1c) lub tel.: 791-155-870, e-mail: mfolmer@mspdion.org.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

CEL PROGRAMOWY: Wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy
TYP PROJEKTU: Wejście osób niepełnosprawny na rynek pracy poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego
AUTORZY: Marcin Folmer, Marta Kiszczak, Urszula Gaj
KOORDYNATOR: Marcin Folmer
CZAS TRWANIA: 01.06.2019 – 31.03.2022

Warsztaty "Polubić siebie"
04.10.2019

Dnia 04.10.2019 odbyła się grupa wsparcia dla osób poszukujących pracy, połączona z cyklem warsztatów tematycznych pt. „Polubić siebie”. Warsztaty te powstały w celu zmiany stosunku do samego siebie, do poznania swoich mocnych stron oraz w jaki sposób je zaprezentować. Dzięki warsztatom uczestnicy będą mogli wzmocnić wiarę we własne możliwości, rozwijać i wzmacniać poczucie własnej wartości i samoakceptacji.

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA