Wersja dla osób niedowidzących

Winda równych szans

       Projekt jest kompleksowym programem wsparcia dzieci, młodzieży i osób dorosłych  z różnym stopniem niepełnosprawności, w tym ze sprzężeniami. Kompleksowość polega na zastosowaniu szerokiego wachlarza rodzajów wsparcia i gamy różnych form terapeutycznych umożliwiających adekwatną pomoc w oparciu o rzetelną analizę potrzeb. Projekt zakłada objęcie wsparciem dzieci powyżej 7 roku życia realizujących obowiązek szkolny w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym oraz z innych placówkach, dorosłych osób niepełnosprawnych z Warsztatu Terapii Zajęciowej, młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością objętej opieką w Środowiskowym Domu Samopomocy. W przypadku ŚDS zaplanowano prowadzenie stymulacji progresywnej, której formy zawarte będą w opracowanych na potrzeby projektu indywidualnych planach działania wychodzących poza obszar działań wynikających z indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego, będąc ich uzupełnieniem umożliwiającym progres. W przypadku WTZ formy wsparcia nie dotyczą działań zaplanowanych w indywidualnych programach terapeutycznych. Poza tym projekt zapewnia wsparcie osobom z różnym stopniem niepełnosprawności, które nie są objęte zinstytucjonalizowanymi formami wsparcia w placówkach prowadzonych przez MSPDiON, oraz rodzinom osób niepełnosprawnych, niezaradnym życiowo, zagrożonym marginalizacją i patologią. Oferowane w ramach projektu wsparcie dotyczy trzech poziomów funkcjonowania. Pierwszy poziom to typowe usprawnianie oparte na terapii prowadzonej w formach grupowych i indywidualnych. Rezultatem ma tu być poprawa funkcjonowania w poszczególnych sferach rozwojowych, bądź w przypadkach trudniejszych powstrzymanie regresu (terapia zajęciowa, psychologiczna, logopedyczna, różne formy terapii pedagogicznej, rehabilitacja, dogoterapia, hipoterapia, biofeedback, muzykoterapia, terapia dźwiękiem, terapia na basenie). Drugi poziom projektu jest naturalnym uzupełnieniem poprzedniego i w dużym skrócie służy usprawnianiu społecznemu beneficjentów. Istotą tej części jest po pierwsze – usamodzielnianie w funkcjonowaniu codziennym, po drugie – uświadomienie możliwości korzystania z wszystkiego, co daje życie w społeczeństwie, z rozwijaniem pasji włącznie. Działania zawarte w tej części projektu mają przede wszystkim formę zajęć weekendowych. Trzecim poziomem projektu jest przystosowanie do życia poza domem rodzinnym, zupełnie samodzielnego lub w tzw. mieszkalnictwie chronionym poprzez trening życia w mieszkaniu treningowym. Ta forma wsparcia ma służyć nabywaniu podstawowych umiejętności praktycznych niezbędnych do życia na własną rękę (utrzymywanie porządku, dbanie o higienę, przygotowywanie posiłków, obsługa sprzętów domowych), oraz tzw. umiejętności wyższego poziomu jak planowanie wydatków, zagospodarowywanie wolnego czasu, dbanie o miejsce zamieszkania. Wspomniane umiejętności będą nabywane i utrwalane pod okiem terapeutów. W ramach projektu przewidziano też dalszy remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkania treningowego poprawiający bezpieczeństwo i umożliwiający oszczędne gospodarowanie energią.

Projekt realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

CEL PROGRAMOWY: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
TYP PROJEKTU: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)
AUTORZY: Paulina Słowińska, Grzegorz Wirchniański, Iwona Górnicka, ze wsparciem kadry pedagogicznej DORW
KOORDYNATOR: Iwona Górnicka
CZAS TRWANIA: 01.04.2015 - 31.03. 2017

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA